Föräldraledighet


Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO och Kooperationens avtalspension, KAP, för anställd vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse. Försäkringen betalar pensionspremien i högst 330 dagar per födsel. Med födsel jämställs adoption.    

Vem omfattas av försäkringen?
Den som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat försäkring eller som har skyldighet enligt kollektivavtal att göra det, eller den som har tecknat en egen försäkring. Tjänstemän samt kommunalt och statligt anställda omfattas inte av Avtalspension SAF-LO eller Kooperationens avtalspension och premiebefrielseförsäkringen.

Försäkringen infördes år 2000. Den gäller för dagar med föräldrapenning som tas ut från och med 1 januari 2000 - även om barnet är fött före detta datum.

Försäkringen gäller för de dagar som Försäkringskassan betalar föräldrapenning i samband med barns födelse - men högst i 330 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.