AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring


AGS betyder "Avtalsgruppsjukförsäkring" och är en avtalsförsäkring som gäller för arbetare anställda inom Svenskt Näringslivs, LOs och kooperationens avtalsområden. AGS gäller vid sjukdom och lämnar ersättning till den som är sjukskriven eller har beviljats sjukersättning/aktivitetsersättning.  

Kvalifikationstid
AGS börjar gälla när man har varit anställd i minst 90 dagar. Även tidigare anställningar kan räknas in i denna så kallade kvalifikationstid om man omfattades av AGS, AGS-KL eller ITP/KTP på den tidigare arbetsplatsen. Den tidigare anställningen får inte ligga längre tillbaka än två år räknat från den dag då den pågående anställningen började.

Förutom att fullgöra kvalifikationstiden måste man
- ha fått sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
- ha varit frisk till minst 25% sedan minst en vecka innan försäkringen träder i kraft.

Rätten till AGS-förmåner upphör månaden innan man fyller 65 år.      

Dagsersättning
Dagsersättningen kompletterar sjukpenningen. AGS betalar dagsersättning under sjukdagarna 15-360*. Man måste själv ansöka om dagsersättning från försäkringen. Dagsersättningen är 12,5 procent av den sjukpenning som utbetalats av Försäkringskassan.
* Ersättning lämnas inte under tid då arbetsgivaren betalar sjuklön. Under perioden 1 juli 2003 till och med den 31 december 2004 var sjuklöneperioden 21 dagar (från den 1 januari 2005 är sjuklöneperioden 14 dagar). Har sjuklön utgått i 21 dagar lämnas ersättning tidigast från och med sjukdag 22.
  
Månadsersättning  
AGS betalar en kompletterande månadsersättning till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Månadsersättningens storlek beror på den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet.